Contacteer mij:

Alle velden met (*) zijn verplicht

Yrityksen tiedot/imprint:

Aventura Post GmbH

Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach (Taunus), Duitsland

Aventura Post GmbH, handelsregisternummer 101533, ingeschreven bij de plaatselijke rechtbank van Frankfurt am Main, vertegenwoordigd door algemeen directeur Héctor Martinez. Het BTW nummer is DE300476958

We zijn beschikbaar voor alle vragen die u heeft. Stuur een e-mail naar info@aventurapost.com.

yhteyshenkilö muoto

Neem contact met ons op

EU komission alusta

EU komission alusta verkkovä litteiseen riidanratkaisuun: www.ec.europa.eu/consumers/odr/

Tekijä noikeudet

Aventura Post GmbH heeft de rechten voor alle teksten, grafische kunst, de lay-out, de HTML-code en de scripts. Elke vorm van verder gebruik vereist de expliciete goedkeuring van Aventura Post GmbH

Privacybeleid van Aventura Post GmbH

Hier bij Aventura Post GmbH - (hierna "Aventura/ons/wij"), te Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach/Ts. Duitsland, vertegenwoordigd door Managing Director Héctor Martinez, hechten wij waarde aan gegevensbescherming. Daarom willen wij u als verantwoordelijk bedrijf informeren over het type, de omvang en het doel van elke verzameling, opslag, verzending en/of gebruik van persoonsgegevens in overeenstemming met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt op elk gewenst moment via ons postadres contact met ons opnemen of per e-mail op het volgende adres: info@aventurapost.com.

Onze functionaris voor gegevensbescherming kan bereikt worden op: privacy@aventurapost.com.

    Door middel van deze verklaring informeren we u over de aspecten van onze onderneming met betrekking tot uw privacy, in het bijzonder:
  • over het verzamelen en opslaan van uw persoonsgegevens,
  • over de overdracht en het gebruik van uw persoonsgegevens, en
  • over uw rechten.

1. Welke persoonsgegevens door ons worden verzameld en opgeslagen

Als u onze website gebruikt door de velden in te vullen en/of contact met ons op te nemen en/of gewoon onze website te bezoeken, kunnen persoonsgegevens door ons als volgt worden verzameld:

  • We verzamelen en verwerken alleen persoonlijk identificeerbare informatie die u aan ons verstrekt met uw medeweten door contact met ons op te nemen als u ons contactformulier invult. De verzamelde persoonsgegevens kunnen met name bevatten: naam, voornaam, adres, bedrijf, land en e-mailadres, evenals mogelijk andere gegevens die door u zijn verstrekt. Verdere gegevens worden niet door Aventura verzameld.
  • Persoonlijke gegevens die kunnen worden verzameld door uw bezoek aan onze site, met name datavolume, locatie- en tijdinformatie, IP-adressen en andere communicatie-informatie die wordt verstrekt door het gebruik van uw computer.

Naast de bovengenoemde gegevens kunnen ook andere gegevens zoals met name lokale tijden, tijdzones en gebruiksgegevens worden opgeslagen.

Bovendien kunnen statistische gegevens worden verzameld en gebruikt bij het bezoeken van onze website. Statistische gegevens omvatten gegevens over het gebruik van uw internetbrowser en het model.

2. Hoe en waarom uw persoonsgegevens worden verwerkt en verzonden door ons en waarvoor deze worden gebruikt

In zoverre u ons persoonsgegevens hebt verstrekt door ons contactformulier te gebruiken, gebruiken we deze alleen om de gewenste service en de bijbehorende technische administratie te verwerken; In dit verband willen we u erop wijzen dat wij de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken in de context van de beoogde reclame-e-mail en/of het contactformulier gebruiken om u aan ons contactprogramma toe te voegen en op te slaan (Art. 6, lid 1 onder b, f, AVG). Verdere rechtstreekse verzameling van uw persoonsgegevens door ons zal niet plaatsvinden.

Uw persoonsgegevens kunnen ook aan ons worden doorgegeven via een van onze partners op wiens website u zich hebt geregistreerd en aan wie u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van reclame-e-mails (artikel 6, lid 1, onder f, AVG),

Als onderdeel van de promotionele e-mail instellingen kunnen we dan af en toe gebruik maken van de mogelijkheid om contact met up op te nemen via e-mail naar het opgegeven e-mailadres. Reclame omvat producten van derden (artikel 6, lid 1, onder f, AVG).

De verwerking van uw persoonsgegevens kan ook voortvloeien uit de uitvoering van uw rechten (artikel 6, lid 1, onder c en f, AVG), zoals u kunt zien in deel 5 van deze privacyverklaring.

Bovendien kunnen uw persoonsgegevens worden vrijgegeven in gevallen waarin wij hiertoe wettelijk zijn verplicht (artikel 6, lid 1, onder c, AVG) of voor zover dit noodzakelijk is voor de handhaving van andere rechten/vorderingen of voor juridische verdediging, indien en voor zover deze gebaseerd zijn op legitieme belangen van de organisator of andere derden (artikel 6, lid 1, onder f, AVG). Hetzelfde geldt in het geval van de (zelfs gedeeltelijke) aankoop of verkoop van bedrijven en/of activa, in het geval van een andere overname van ons bedrijf door een derde, in het geval van het openen van een insolventieprocedure of als bedrijfsvoering wordt geweigerd wegens gebrek aan activa (Art. 6 lid 1, onder f, AVG).

Wij geven uw e-mailadres niet door aan derden voor reclamedoeleinden. Uiteraard kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de ontvangst van e-mails die reclame bevatten. Lees hoofdstuk 5 van dit privacybeleid voor het overeenkomstige herroepingsrecht.

3. Waar en hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren en waar uw gegevens kunnen worden geëxporteerd

a) Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen in de Europese Economische Ruimte. Er is geen opslag of gegevensoverdracht naar niet-lidstaten.

b) Als er geen wissing of verwijdering plaatsvindt op grond van de rechten, die u kunt bekijken in hoofdstuk 5, worden uw gegevens permanent opgeslagen voor de hierboven genoemde doeleinden.

Nadat u toestemming voor de verwerking van gegevens intrekt en/of hier bezwaar tegen maakt, zetten wij u op onze zogenaamde blokkeringslijst. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens niet langer gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij zullen uw gegevens alleen voor wettelijke doeleinden (bijvoorbeeld documentatie-eisen, beveiliging en vorderingen, enz.) bewaren en ze verwijderen na een periode van vier jaar, tenzij er dwingende redenen zijn om anders te doen, of om een andere reden van een overeenkomstige dataverwerking, zoals bij hernieuwde toestemming.

We zullen hetzelfde doen als we uw persoonsgegevens gedurende een periode van 24 maanden niet gebruiken, d.w.z. deze gebruiken voor onze eigen marketingdoeleinden of die van onze klanten.

4. Bescherming van uw persoonsgegevens

We nemen administratieve, organisatorische, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, misbruik, onbevoegde toegang, onbevoegde openbaarmaking, onbevoegde wijziging en vernietiging. Zo zijn uw gegevens beschermd, met name in het kader van toegangsbeheer (secure positionering van de servers waaraan slechts na bepaalde beveiligingsprocedures toegang wordt verleend), fysiek toegangsbeheer (encryptie van de gegevensoverdracht in 128 bit, individuele wachtwoord-, menu-, en toewijzingsvergunning voor de werknemers, de huidige virus-software), toegangsbewaking (individuele toegang voor medewerkers door middel van persoonlijke accounts, identificatie- en authenticatie eisen), overdrachtscontrole (continue controle op en toelichting voor de begunstigden, geen lokale opslag van data, logging van alle gegevens uitvoer en overdrachten), inputcontrole (account gebonden verificatie, logging van tijd stempel en eigenaar), opdrachtcontrole (continue controle door de bedrijfsleiding en privacyfunctionaris, duidelijke contractontwerpen met betrekking tot de vereisten van § 62 federale wet inzake gegevensbescherming en Art. 28 AVG in coördinatie met privacyfunctionaris en bedrijfsleiding), beschikbaarheidscontrole (algemene bescherming van hosters [UPS, halon gassysteem, etc.], een back-up streaming naar andere algemene veiligheidsmaatregelen van hosters [b.v. UPS, halon gassysteem etc.], een back-up streaming naar een andere plaats [met alle veiligheidsvoorschriften, zie toegangsbewaking] elke avond, spiegeling van gegevens op twee harde schijven, antivirusprogramma).

Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen we vanwege de onveilige aard van het internet de veiligheid van uw gegevensoverdracht naar onze website niet garanderen. Daarom is elke overdracht van gegevens van u naar onze website op eigen risico.

5. Waar u recht op hebt

U hebt het recht om te allen tijde informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen in overeenstemming met artikel 15 AVG, inclusief de herkomst en ontvanger van uw gegevens en het doel van de gegevensverwerking.

U hebt ook het recht om op elk gewenst moment de correctie van onjuiste persoonsgegevens over u te vragen (artikel 16 AVG). U kunt een beperking van de verwerking aanvragen als een van de voorwaarden in artikel 18 (1) AVG bestaat, bijvoorbeeld als u de juistheid van uw persoonlijke informatie ontkent.

U hebt ook het recht om toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens die mogelijk in de toekomst worden verleend (artikel 7 AVG). Een dergelijke intrekking heeft echter geen invloed op de wettigheid van de verwerkingsactiviteiten tot nu toe.

Bovendien hebt u het recht om de verstrekking van de aan ons verzonden persoonsgegevens te eisen in een formaat dat de overdracht naar een andere locatie mogelijk maakt (artikel 20 AVG).

Onder de voorwaarden van artikel 21 lid 1, 2 en 3 AVG, kunt u bezwaar maken tegen gegevensverwerking om redenen die voortkomen uit uw specifieke persoonlijke situatie.

Bovendien hebt u het recht om te verlangen dat uw gegevens verwijderd worden en hebt u het recht om te worden vergeten in overeenstemming met artikel 17 AVG. Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, zullen we ook zonder ontvangst van uw verzoek uw persoonlijke gegevens verwijderen.

Als u uw rechten wilt claimen die hierboven in dit gedeelte worden vermeld, neemt u contact met ons op via Aventura Post GmbH, t.a.v. Talk2 GmbH, Rheinstrasse 22, 64283 Darmstadt, Duitsland of via het volgende e-mailadres: info@aventurapost.com

Ten slotte is er de mogelijkheid om elke klacht te richten aan de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor Aventura Post GmbH, de Hessische toezichthouder voor gegevensbescherming (Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Postbus 31 63, 65021 Wiesbaden, Duitsland) of enige andere toezichthoudende autoriteit.

6. Serverlogbestanden

De provider van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden. Deze worden automatisch door de browser naar ons verzonden. Het gaat hier om het type browser/browserversie, het gebruikte besturingssysteem, de referrer-URL, de hostnaam van de toegangscomputer, het tijdstip van de serveraanvraag. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. Deze gegevens worden ook niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik, behouden wij ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren.

7. Gebruiksgegevens en cookies

We slaan geen gebruiksgegevens op en gebruiken geen cookies.

8. Minderjarigen

Deze site, inclusief het privacybeleid, is niet bedoeld voor minderjarigen. Er wordt bewust geen persoonlijke informatie van minderjarigen verzameld, gebruikt en/of onthuld.